"Стройконтрол" ООД - гр.Пловдив
 
 

Правомощия
 
 
  № СК-44-1   / жилищни сгради на 4 и повече етажа
  № СК-44-2а / магазини, заведения за обществено хранене и места
                       за настаняване
  № СК-44-2б / болници и др. заведения, училища,административни
                       сгради, спортни и туристически сгради и съоръжения,
                       ритуални сгради, културни домове, кина и театри
  № СК-44-2в / благоустройствени съоръжения в населени места
  № СК-44-2и / топлопроводи, в  т. ч.  разпределителни   мрежи  и
                       съоръжения
  № СК-44-2н / подземни проводи и съоръжения
  № СК-44-3а / електрически мрежи и централи с ограничение – ТП и
                       ел. мрежи до 35 кV
  № СК-44-3б / халета,   хангари,  складове,  силози  за   готова  или
                       полуготова продукция
  № СК-44-3в/ селскостопански сгради, ако са основно застрояване
                       в имота / парцела
  № СК-44-3г / заводи за производство на изделия на химическата
                       промишленост
  № СК-44-3д / металургични заводи
  № СК-44-3е / заводи, предприятия цехове на хранително-вкусовата
                       промишленост
  № СК-44-3ж/ текстилни предприятия и шивашки цехове
  № СК-44-3з / строителни предприятия за нуждите на всякакъв вид
                       строителство, в т.ч. бетонови и варови възли , бази за
                       асфалт и други повърхностни настилки
  № СК-44-3и / заводи за автомобилостроенето, корабостроенето,
                       вагоностростроене, металорежещи и други машини за
                       нуждите на други производства, в т.ч. и предприятия за
                       ремонт на кораби, автомобили, вагони и всички останали
                       машини и превозни средства
  № СК-44-3л / заводи за производство на алкохол
  № СК-44-3н / други видове заводи

Дизайн: " S&J Design "