"Стройконтрол" ООД - гр.Пловдив
 
 

Длъжници
 
       1. “ИНКАРПЕТ” АД-София, рег. по Ф.Д. № 424/1995г в СГС,
           Булстат 831247565, Дан.№2221081253 с адрес на управ-
           ление ул.”Никола Славков”№19 – София, представлявана
           от Пейо Иванов Николов , ЕГН 7004191560.
 
2. ОМV”България” ЕООД, рег. в СГС по ф.д. №11995/98г.,
    вписано в регистъра на търговските дружества при СГС,
    партида №48164, том 525, стр.44 с Булстат Ю 121759222,
    Дан.№1220121131, адрес на управление: гр.София,
    район Красно село , ул.”Софийски герой” №1,
    представлявано от Томаш Майер.

Дизайн: " S&J Design "